Projekt „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z modernizacją ujęć wodociągowych na terenie gminy Jabłonna"

dofinansowany został ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 , Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

 

Całkowita wartość projektu wyniosła  prawie 3 mln, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło ponad 2 mln.

W ramach projektu na terenie gminy Jabłonna  przeprowadzono gruntowną modernizację 3 stacji ujęć wody w Jabłonnie-Majątek, Chmielu Drugim  i Piotrkowie Pierwszym, z których korzysta ponad 2 600 mieszkańców gminy  (ujęcie Jabłonna obsługuje 1245 odbiorców, ujęcie Piotrków Pierwszy 577 odbiorców,  ujęcie  wody w Chmielu Drugim obsługuje 791 odbiorców)  , a która przez lata  nie była modernizowana


W ramach modernizacji ujęć wykonano m.in.: wymianę pomp głębinowych, zasuw, wodomierzy, chloratorów, urządzeń do podnoszenia ciśniena wody oraz orurowania technologicznego wraz z instalację elektryczną i systemem sterowania. Wymienione również zostały włazy do szachtów studziennych oraz do zbiorników na wodę, a także wszystkie rurociągi technologiczne na terenie ujęć wraz z armaturą, tj. zasuwy oraz hydranty p.poż. Przeprowadzono również gruntowny remont budynków stacji  polegający na  wymianie okien, drzwi i dachu, dociepleniem ścian zewnętrznych i modernizacją centralnego ogrzewania. Zmiany widać także otoczeniu ujęć, powstały nowe drogi dojazdowe do stacji, teren został  ogrodzony i oświetlony z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych. W celu zapewnienia ciągłości dostawy wody zakupiono również agregat prądotwórczy, który będzie podłączany w przypadku przerwy w dostawie prądu na ujęciu wody.

W ramach modernizacji sieci wodociągowej dokonano wymiany 1,81 km rur azbestowych w Piotrkowie Pierwszym oraz wymieniono ponad 600 szt. wodomierzy skrzydełkowych z przekaźnikiem radiowym.