Urząd Gminy Jabłonna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.woda.gminajablonna.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 15.12.2020r.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.12.2020r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.woda.gminajablonna.pl  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Redaktorzy serwisu dokładają wszelkich starań, aby treści umieszczane na stronie były dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa www.woda.gminajablonna.pl posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami.

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie standardowych skrótów klawiaturowych:

  • *tab* - przejście do kolejnego elementu strony,
  • *tab+shift* - przejście do poprzedniego elementu strony,
  • *enter* - wejście w odnośnik/użycie elementu strony.

Treści nietekstowe, takie jak zdjęcia i elementy interfejsu graficznego, posiadają tekst alternatywny.

Data sporządzenia deklaracji

  • Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Gminy Jabłonna.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marcin Pastuszak, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 815610570. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element w, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Jabłonna mieści w budynku, który jest częściowo przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się (w pełni dostępny jest parter budynku) oraz osób ze szczególnymi potrzebami. Do budynku nie prowadzą schody, wszystkie wejścia dostosowane są do możliwości korzystania z nich przez osoby z niepełnosprawnościami. Przy wejściach nie ma progów, które uniemożliwiałyby sprawny wjazd wózkiem inwalidzkim.

Przy głównym budynku Urzędu Gminy wydzielone zostało miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Toaleta wewnątrz budynku na parterze przy Biurze Obsługi Mieszkańca  jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

  • brak