Procedura przyłączenia do sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna.

 

Właścicielem sieci wodociągowej jest Gmina Jabłonna. Sieć wodociągowa na terenie Gminy Jabłonna wydzierżawiona jest następującym przedsiębiorstwom.:

 1. WODROL sp. z o.o. – ul. Misjonarska 20; 20-107 Lublin, tel. 81 532 20 48
 2. Gminny Zakład Komunalny GŁUSK sp. z o.o. – Dominów, ul. Rynek 1; 20-388 Lublin, tel. 81 759 93 32

Mapa – obszary dysponowania siecią przez w/w przedsiębiorstwa.

 

 

 1. Inwestor – składa odpowiednio w WODROL sp. z o.o. lub w GZK GŁUSK sp. z o.o. wniosek o wydanie warunków włączenia do sieci wodociągowej:
 1. Inwestor – odbiera z WODROL lub z GZK GŁUSK sp. z o.o. warunki włączenia do sieci wodociągowej. Wydanie warunków włączenia do sieci wodociągowej jest bezpłatne.
 2. Inwestor – zleca wykonanie projektu przyłącza wodociągowego dowolnemu projektantowi instalacji i sieci sanitarnych posiadającemu stosowne uprawnienia.
 3. Inwestor/Projektant – składa opracowany projekt przyłącza wodociągowego do WODROL Sp. z o.o. lub do GZK GŁUSK sp. z o.o. celem uzgodnienia branżowego w ilości co najmniej 2 sztuk wraz z wnioskiem o uzgodnienie dokumentacji projektowej.
 4. Inwestor/Projektant – odbiera uzgodniony projekt przyłącza wodociągowego i składa opracowanie do Starostwa Powiatowego w Lublinie celem uzyskania zgłoszenia bądź pozwolenia na budowę.
 5. Inwestor – zleca wykonanie przyłącza wodociągowego dowolnemu wykonawcy posiadającemu odpowiednie uprawnienia do wykonywania robót sanitarnych.
  Inwestor wykonuje przyłącze wodociągowe na własny koszt. Gmina Jabłonna nie ponosi kosztu budowy przyłącza wodociągowego do budynku.
 6. Inwestor/Wykonawca
  • W przypadku GZK GŁUSK sp. z o.o. - zgłasza osobiście w terminie do 5 dni roboczych zamiar przystąpienia do wykonywania przyłącza wodociągowego. Formularz zgłoszenia do pobrania (pobierz tutaj) lub w pokoju 201 piętro II. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię uzyskanej decyzji ze Starostwa Powiatowego w Lublinie o przyjęciu zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.
   GZK GŁUSK sp. z o.o. – dokonuje odbioru przyłącza wodociągowego i oplombowania wodomierza, następnie wydaje jeden egzemplarz protokołu odbioru inwestorowi (pobierz tutaj). Odbiór przyłącza wodociągowego i oplombowanie wodomierza jest płatne zgodnie z aktualnym cennikiem usług świadczonych przez GZK GŁUSK sp. z o.o.
  • w przypadku WODROL sp. z o.o.- zgłasza w siedzibie firmy WODROL Sp. z o.o. w Lublinie:

   - przystąpienie do robót instalacyjno-montażowych

   - inwestor/wykonawca w dniu zgłoszenia lub przed przystąpieniem do wykonania robót dostarcza Gwarancje Należytego Usunięcia Wad i Usterek na okres 36 miesięcy w formie ubezpieczenia  dla:

         – sieci wodociągowej na kwotę 1000,00 zł.

         – przyłącza wodociągowego na kwotę 500,00 zł.

   - roboty zanikowe (przed zasypaniem) oraz próby szczelności,

   - odbiór techniczny (załączając geodezyjną inwentaryzację powykonawczą); WODROL Sp. z o.o. dokonuje odbioru technicznego końcowego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz wydaje Klientowi jeden egzemplarz podpisanego Protokołu odbioru technicznego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego po dokonaniu opłaty 150 zł brutto. Protokół podpisuje inwestor, wykonawca i przedstawiciel WODROL Sp. z o.o. w Lublinie
 1. Inwestor – podpisuje umowę na dostarczanie wody z właściwym przedsiębiorstwem:

 

Inwestor wykonuje przyłącze wodociągowe na własny koszt. Gmina Jabłonna nie ponosi kosztu budowy przyłącza wodociągowego do budynku.

 

W przypadku braku technicznych możliwości przyłączenia się do istniejącej sieci wodociągowej i konieczności budowy nowego odcinka sieci wodociągowej Inwestor zobowiązany jest zgłosić się do Urzędu Gminy Jabłonna w celu ustalenia możliwości realizacji budowy odcinka sieci wodociągowej.